สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ นำทีมงานแพทย์ นักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำ กกท.เชียงใหม่ ร่วมรับฟังบรรยายสรุป”การเตรียมทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การปฏิบัติแล้วนักกีฬาจะได้อะไร”

สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ นำทีมงานแพทย์ นักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำ กกท.เชียงใหม่ ร่วมรับฟังบรรยายสรุป ”การเตรียมทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การปฏิบัติแล้วนักกีฬาจะได้อะไร” ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล (หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์),ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และ รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒนกุล (หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การกีฬาฯ) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย