สภา อบจ.สุราษฎร์ธานี อนุมัติงบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ ปรับปรุงสนามกีฬาในสวนสาธารณะเกาะลำพู เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567

สภา อบจ.สุราษฎร์ธานี อนุมัติงบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ ปรับปรุงสนามกีฬาในสวนสาธารณะเกาะลำพู เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุมัติงบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ ปรับปรุงสนามกีฬาในสวนสาธารณะเกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสนามตะกร้อลอดห่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567

สืบเนื่องจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสนอยุทธศาสตร์การเป็นเจ้าภาพร่วมของท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ศูนย์การแข่งขัน มีท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักของแต่ละศูนย์การแข่งขัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนยุทธศาสตร์กีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่การเป็นเมืองกีฬาเพื่อสุขภาพ และสมุนไพร (Health and Herb Sports City) และก้าวไปสู่สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ (Suratthani Smart City) ในอนาคต