สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโปรแกรมการฝึกซ้อมนักกีฬา และจัดระดับสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ในการนี้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ได้มอบหมาย นายณรงค์ โสภารัตน์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากร บรรยายให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ทราบถึงการพัฒนานักกีฬาให้เกิด ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์หลักของการกีฬา คือ การกีฬาเป็นเรื่องของทุกคนในชาติ และเป็นกลไกในการสร้างชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศให้ก้าวหน้า ในขณะเดียวกันการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการกีฬาควรคำนึงถึงคุณค่าของการกีฬา คือ สร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความน่าสนใจให้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ เป็นแรงบันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และได้กล่าวถึงบริบทและความเชื่อมโยงของ กีฬาขั้นฐาน (Basic Sports) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Excellent Sports) กีฬาเพื่อการอาชีพ (Professional Sports) และหลักการพัฒนากีฬา
1. Recruitment คือ ระบบการค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพ
2. Training & Coaching คือ ระบบการฝึกซ้อมและการโค้ช
3. Selection & Qualifying คือ ระบบการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน
4. Drilling Camp คือ ระบบการเก็บตัวฝึกซ้อม
5. Competition & Performance Analysis คือ ระบบ การแข่งขันและการวิเคราะห์ผลนักกีฬา
6. Incentive Programmer คือ ระบบผลตอบแทน
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ นายสุเมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ที่ได้นำนักกีฬาโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4