สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เพิ่มแนวทางป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 1 /2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ในการประชุมดังกล่าว สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ดังนี้ 1.จัดให้มีการตรวจหาสารต้องห้าม ในกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้มีการประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นกลุ่มเยาวชนและนักกีฬาทีมชาติเป็นหลัก 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้นสังกัดของนักกีฬา 4. จัดทำเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 5. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม เจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 6. จัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกฉบับใหม่ ( พ.ศ.2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 8. จัดทำแผนงานเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้มีการผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเรื่องสารต้องห้ามได้ทางคู่มือความรู้เกี่ยวกับสารและวิธีการต้องห้าม รวมทั้ง รายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม ที่สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จัดทำขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ www.dcat.in.th, Facebook Fanpage DCAT Doping Control Agency of Thailand และ YouTube Channel DCAT Doping Control Agency of Thailand อีกด้วย