อบรมพัฒนาเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชน ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา จังหวัดละ 20 คน รวม 100 คน วัตถุประสงค์
1.1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ในการเป็นผู้นำด้านการกีฬาและนันทนา การ
1.2เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชน ประชาชน ให้เป็นคนมีน้ำใจสมัครสมานสามัคคี
1.3เพื่อส่งให้เยาวชน ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การเป็นผู้นำด้านการกีฬาและนันทนาการ
1.4เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
1.5เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่
1.6เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนไทยพุทธ และมุสลิ
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจาก พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความร่วมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดย ดร. นกุล โสตถิพันธ์ุ อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ นายมานิต ปฎิโล นายอาณัติ สะแหละ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม โดยมี นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายอาคม นคราวงศ์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค อำนวยการฝึกอบรมฯ