แจ้งปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร กกท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เห็นควรให้ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 อนึ่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความจำเป็นเข้ามาปฏิบัติงาน สามารถเข้าอาคารได้ทางประตูด้านข้าง (จุดบริการไปรษณีย์ไทย) โดยต้องลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทั้งนี้ อาคารฯ จะเปิดระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.