แนวทางการปฏิบัติงาน ของ กกท. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด–19) และ กกท. มีคำสั่งให้พนักงานทำงานที่บ้านและปิดพื้นที่ภายในหน่วยงาน นั้น

ทั้งนี้ ขอให้พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับการพิจารณาให้พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ขอให้ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก เป็นผู้พิจารณาสั่งการ

– การทำงานที่บ้าน ยังใช้ตามปกติ

– อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. (อาคาร 25 ชั้น) ยังไม่เปิดแบบเป็นทางการ

– การเข้า/ออก อาคาร จะเปิดประตูหน้า ระหว่างเวลา 08.00 – 13.30 น. และเปิดประตูหลังอาคาร ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

– วันพุธ ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ให้ทำความสะอาด ทั้งส่วนรวม และส่วนของตัวเอง

– สำหรับบุคลภายนอก ให้ลงชื่อ และเบอร์โทร หรือใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ในการติดต่อราชการ หรือมาประชุม