ไทยเตรียมเสนอ กรุงเทพ ชลบุรี จัดยูธโอลิมปิก 2026 ภายใต้สโลแกน by Youth with Youth, and for Youth

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเสนอตัวฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้ว

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ประเทศไทยเเตรียมเสนอ กรุงเทพ ชลบุรี เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ภายใต้สโลแกน by Youth with Youth, and for Youth ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไว้ 13 ข้อ ได้แก่ 1.การเสนอเมืองจัดการแข่งขันจะมีสิ่งที่จูงใจคือสนามแข่งขันแต่ละสนามไม่ไกลจากกัน 2.การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT Analysis 3.ชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน 4.ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่ามีข้อดีและมีการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรต่อพื้นที่ที่เราใช้จัดการแข่งขัน 5.ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม Olympic Agenda 2020 (หลักปฎิบัติโอลิมปิกเกมส์ 2020) 6.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 7.การกระตุ้นให้เยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมเล่นกีฬาโดยยึดหลักค่านิยมโอลิมปิก (Olympic Value) 8.การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 9.การจัดกีฬาสาธิต (Sports Demonstration) 10.การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ 11.การให้ความรู้เรื่อง Clean Sport Fair Play 12.สภาพภูมิอากาศ ณ ช่วงการแข่งขัน 13.การรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ วันถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก คืองการประหยัดงบประมาณ ใช้สนามที่มีอยู่แล้วส่งเสริมสืบทอดคุณค่าของกีฬาโอลิมปิค เน้นด้านการศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมรดกทางกีฬา