การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 ภายในภาค 1 และ ภาค 5 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 ภายในภาค 1 และ ภาค 5 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเข้าร่วมมากกว่า 50 คน