กกท. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร กกท. หรือ ITA DAY 2021

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร กกท. หรือ ITA DAY 2021 โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 19 ก.พ ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ กกท. มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดรับกับค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านการทุจริต โดยจะให้การส่งเสริมและพัฒนาให้รัฐวิสาหกิจมีระดับการประพฤติปฏิบัติตนในด้านการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ด้านการมีวินัย และด้านถือหลักความพอเพียง โดยวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยการพัฒนาจิตลักษณะ ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม เริ่มที่การส่งเสริมจากผู้บริหารในทุกระดับด้วยการให้ความจริงจังในการกำกับดูแล การสร้างขวัญและกำลังใจ การเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังเป็นส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุจริต นอกจากนี้เรายังมีการวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดย ฝ่ายนโยบายและแผน กกท. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป.