กกท.จัดนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

การจัดนิทรรศการ“KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร กกท. ทุกระดับถึงความสำคัญ ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. รวมทั้ง สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความร่วมมือของบุคลากร กกท. อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

นิทรรศการ“KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ซึ่งประกอบด้วย การจัดแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management : KM & IM ) ที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร กกท. จาก ฝ่ายสำนักต่าง ๆ ภายใน กกท. และหน่วยงานนอก รวมทั้ง การแสดงผลงานที่ชนะการประกวดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “การแบ่งปันและการคิดสร้างสรรค์ : Sharing and Creating” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 ชิ้นงาน อีกด้วย