กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท, นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ อนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 จังหวัด ร่วมงาน ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า
กกท. ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564 – 2570) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับ การบริหารจัดการขององค์กรในด้านต่างๆ และได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นําทางการกีฬาระดับเอเชียและสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการช่วยผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สามารถเกิด ประสิทธิผล ส่งผลต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

“กกท. เล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม ทันสมัยกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดทําระบบฐานข้อมูลนักกีฬาของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นตามรูปแบบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในระดับประเทศและในระดับภาคๆ ละ 1 รางวัล โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”