กกท. ปลุกแนวคิด ชวนคนไทยออกกำลังกาย ภายใต้ “โครงการสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าว ร่วมด้วย พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 26 ก.ย 2564

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ให้ดำเนินจัดโครงการสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาค และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด 24 จังหวัด และสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกายนำร่อง 25 จังหวัด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 พร้อมขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมถนนกีฬา โดยบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น การกำหนดสถานที่ และการจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดูแล จากศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละจังหวัด โดยให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กกท. จะสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา โดยเฉพาะการพัฒนากีฬา และการออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป

สำหรับโครงการสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค มุ่งหวังให้คนไทยในทุกพื้นที่ใส่ใจ สุขภาพ สร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นอีกทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬา พัฒนาความสามารถ
ต่อยอดเป็น นักกีฬาที่ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญชํานาญ นําไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพได้ซึ่งถือ เป็นเรื่องที่ดีและยัง เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านกีฬาอีกทางหนึ่งอีกด้วย