กกท. ร่วมกับ กกมท. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กกท. ร่วมกับ กกมท. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการลงนาม และมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปฎิรูประเทศด้านกีฬา ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามครั้งนี้

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร การใช้สถานที่ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐานจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่ง กกท. มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะนำความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศระหว่างสองหน่วยงาน ในด้านการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การสร้างระบบการจัดการแข่งขันกีฬาและการฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อการเตรียมทีม การจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการให้การสนับสนุนบุคลากร/บุคลากรทางการกีฬา ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาวงการกีฬาของชาติในอนาคต

ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรด้านการกีฬาระดับอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 126 สถาบันเป็นสมาชิก รู้สึกยินดีที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรกีฬาที่กำกับ ดูแลการกีฬาของประเทศ และที่ผ่านมา ทั้งสององค์กรมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปแบบเป็นเฉพาะกิจ ตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมี เช่น การขอใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬา การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน กรรมการ ผู้ตัดสิน เป็นต้น เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ที่ดียิ่งต่อวงการกีฬาของประเทศร่วมกัน ในการขยายฐานการสร้างนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาหน้าใหม่ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้จะผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศชั้นนำด้านการกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป