กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) เพื่อบริหารจัดการการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยว นักกีฬา ฯลฯ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) เพื่อบริหารจัดการการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยว นักกีฬา ฯลฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ชื่อ www.entrythailand.go.th โดยมีกำหนดเปิดใช้งานระบบในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 น. จึงขอความร่วมมือผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าออกประเทศไทย เข้าใช้ระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป]