การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คว้าอันดับ 3 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 สาขาสังคมและเทคโนโลยี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ว่า ในปีบัญชี 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี โดยได้อันดับที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน่วยงานในสาขา ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การเภสัชกรรม โดย กกท. ได้ 3.7591 คะแนน จากภาพรวมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจที่ได้คะแนนสูงสุดจะเห็นได้ว่า ส่วนที่ 1 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กกท. กำหนดเป้าหมายที่ 5.0000 คะแนน มีผลการดำเนินงานดังนี้

ส่วนที่ 1 มีผลการประเมินที่ 4.2055 คะแนน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ กกท. ได้ร้อยละ 75.62 เทียบเท่ากับ 1.0000 คะแนน (เกณฑ์กำหนดผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ 1.0000 คะแนน), ส่วนที่ 2 มีผลการประเมินที่ 4.3125 ในตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายบริหาร และ ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และส่วนที่ 3 Core Business Enablers กกท. มีผลการดำเนินงานที่ดีพอสมควร หากในปีบัญชี 2564 กกท. เร่งรัดดำเนินงานตามเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาของปีบัญชี 2563 ก็จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในภาพรวม กกท. มีคะแนนเป็นอันดับที่ 11 จาก 34 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ และมีคะแนนประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.3520 คะแนน)