การประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กกท. จัดการประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย