การฝึกอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นด้วยโปรแกรมZOOM ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง”

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดซักซ้อมการฝึกอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นด้วยโปรแกรมZOOM ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง”ระหว่างวันที่23 สิงหาคม-3กันยายน 2564 ตามบันทึกข้อตกลความร่วมมือทางวิชาการระหวางการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต