จังหวัดตรัง ตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ป้องกันจังหวัดตรัง ข้าราชการสำนักงานจังหวัดจรัง สำนักงานโยธิการฯจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดตรัง โดยนายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ได้ร่วมให้ข้อมูลการใช้โรงยิม 1000 ที่นั่ง การใช้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา..
สืบเนื่องจากที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้จังหวัดตรัง ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง) ณ ตำบลบางรัก บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมืองตรัง จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรัง รองรับผู้ป่วยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นเงิน 1,650,000 บาท มาปรับปรุงและจัดเตรียมอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามจังหวัดตรัง