ดร.ก้อง ผู้ว่าการ กกท. สละเงินเดือน 3 เดือน และโบนัส เป็นเงิน 974,000 บาท บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.ทุกคน โดยจะได้รับ คนละ 1,000 บาท

ดร.ก้อง ผู้ว่าการ กกท. สละเงินเดือน 3 เดือน และโบนัส เป็นเงิน 974,000 บาท บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.ทุกคน โดยจะได้รับ คนละ 1,000 บาท

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ที่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งรวมถึงบุคลากรในสังกัดของ กกท. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ผมในฐานะผู้ว่าการ กกท. ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพวกเราชาว กกท. ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจำของ กกท. ย่อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ช่วยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผมจึงขอมอบเงินเดือนจำนวน 3 เดือนและโบนัสของผมให้กับผู้ช่วยปฏิบัติงานทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เงินจำนวนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ช่วยปฏิบัติงานและครอบครัว ไม่มากก็น้อย ขอให้พวกเราชาว กกท. ทุกคน ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน