ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 4