ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนักงานกก