ประกาศขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

TOR จ้างกิจกรรมการส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยฯ