ประกาศขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและการพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ.2565-2570

ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและการพัฒนากีฬาอาชีพ