ประกาศขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา ประจำปี 2564

TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา