ประกาศขอบเขตของงาน จ้างจัดอบรมวิทยากรประจำหลักสูตรมาตรฐาน (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน การแข่งขัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

TOR อบรมวิทยากร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน