ประกาศขอบเขตงาน จัดจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ “ความรักความผูกพันพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง” การกีฬาประเทศไท ยประจำปี พ.ศ. 2564

TOR_จ้างที่ปรึกษาค่านิยมฯ_ฝ่ายทรัพฯ_19-7-64