ประกาศขอบเขตงาน จ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน SAT Thailand sports Beach Festival รายการ SAT Phuket Invitation ประจำปี 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. TOR