ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง