ประกาศตารางแสดงวงเงิน งานจัดจ้างทีปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร