ประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เรื่อง การแจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

DOC140121-14012021113101