ประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เรื่อง การแจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 2565