ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

23-02-2564ประกาศการกีฬาจ้างที่ปรึกษาวิเคราห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม