ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ประจำเดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ประกาศไตรมาส2ฝตสพร้อมตารางแนบ