ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในช่วงร่วมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ 02022564