ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อและการสื่อสารการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24052564-ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำสื่อและการสื่อสารการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย