ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดี วางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Core Business) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17082564 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษา Core Business Enablers