ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของกกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30032564-ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการและความคาดหวัง