ประกาศยกเลิกการประกวดราคา โครงการการพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก การจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่าย