ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ 2