ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564

5-5-64ประกาศยกเลิกจ้างการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา-งบปี-64