ประกาศยกเลิกแผนการจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564

ยกเลิกแผนการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนฯ 18082564