“ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

10112564ตารางแสดงวงเงิน-งานจ้างที่ปรึกษา-TQA