ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565-2567

20082564 ตารางแสดงวงเงินจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติการดิ