ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาจะทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2565 – 2570

ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและการพัฒนากีฬาอาชีพ