ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ “ความรักความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง” การกีฬาประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง_ที่ปรึกษาค่าน