ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปี 2564 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2564)

ตารางแสดงวงเงินจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ