ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Core Business Enablers)

ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษา Core Business Enablers 21052564