ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง (Supply Analysis) เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง (Supply Analysis) 30082564