ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดจ้างที่ปรึกษาทำแผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาและนีกกีฬาในชนิดกีฬาเป้าหมาย (พ.ศ. 2564 – 2570)

TOR